7 ขั้นตอนเตรียมความพร้อมก่อนการตั้งครรภ์ [แนะนำ]

เตรียมความพร้อมก่อนการตั้งครรภ์

การตั้งครรภ์นั้นต้องมีการวางแผนไว้ล่วงหน้า สําหรับคู่สามี-ภรรยา ควรมีการปรึกษาซึ่งกันและกัน ทั้งนี้เมื่อมีความพร้อมในการที่จะมีบุตรแล้ว อาจจะมีการวางแผนในการมีบุตรโดยหลังจากแต่งงานแล้ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของคู่สมรสแต่ละคน ในบางคู่อาจจะรอให้มีความพร้อมทั้งนี้ควรวางแผนไว้ล่วงหน้าไม่ต่ํากว่า 3 เดือน การวางแผนในการมีบุตรนั้นจะช่วยให้การตั้งครรภ์มีความสมบูรณ์ จะทําให้เด็กที่เกิดมามีความปกติและสมบูรณ์มากตามไปด้วย ทั้งนี้เนื่องจากการตั้งครรภ์ในช่วงสัปดาห์แรกนั้นหากมีการกระทบกระเทือนจะ ทําให้มีผลต่อทารกในครรภ์ได้ง่าย นอกจากการดูแลตนเองแล้วการรับประทานอาหาร การตรวจร่างกายก่อนการตั้งครรภ์ก็จะทําให้เรารู้ถึงสุขภาพของตนเองและคู่สมรส ว่าแต่ละฝ่ายมีโรคทางพันธุกรรมใดบ้าง เพื่อหาทางป้องกัน และแก้ไขได้ทัน อีกทั้งยังต้องคํานึงถึงภาวะเสี่ยงของการทํางานที่มีผลต่อสุขภาพของทารกอีกด้วย อีกทั้งการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดเยอรมัน ทําให้เราต้องเลือกสิ่งที่ดีสําหรับครรภ์มารดาและทารกที่กำลังจะลืมตามาดูโลก หากสงสัยว่ากำลังตั้งครรภ์แนะนำให้อ่านบทความวิธีการตรวจการตั้งครรภ์เบื้องต้น

การตั้งครรภ์
การตั้งครรภ์

การเตรียมพร้อมในการตั้งครรภ์ควรตอบคําถามดังต่อไปนี้ หากข้อใด ที่คุณกังวลควรปรึกษาสามีหรือปรึกษาแพทย์เพื่อแก้ไขข้อข้องใจเหล่านี้ เพื่อเตรียมพร้อมในการตั้งครรภ์ เรา

  1. ภรรยาและสามีมีโรคประจําตัวหรือไม่ หรือเป็นโรคที่สามารถถ่ายทอดได้ทางพันธุกรรมเช่น โรคเบาหวาน โรคลมชัก นอกจากนี้แล้วตัวยาบางชนิดที่รับประทานอาจ มีผลต่อทารกในครรภ์มารดาได้เช่นกัน โดยจะทําให้การตั้งครรภ์เกิดขึ้นได้ยาก และโรคบางอย่าง อาจติดต่อได้ทางพันธุกรรม เช่น โรคทาลัสซีเมีย โรคเลือดไหลไม่หยุดหรือ ฮีโมฟีเรีย เป็นต้น หากคุณหรือสามีมีโรคที่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ ลูกที่เกิดมามีภาวะเสี่ยงที่จะเป็นโรคดังกล่าวนี้ได้ ดังนั้นจึงควรปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะ ตั้งครรภ์เพื่อให้ทราบถึงความเสี่ยงของโรคเหล่านนี้
  2. อายุที่เหมาะสมในการมีบุตร อายุระหว่าง 20-30 ปีคือช่วงอายุที่เหมาะ สมในการมีบุตร เนื่องจากสภาพปัจจุบันที่ผู้หญิงแต่งงานช้าลงและมีบุตรเมื่ออายุ มากขึ้น อายุของหญิงตั้งแต่อายุ 35 ปีขึ้นไปจะเกิดภาวะการมีบุตรยากขึ้นยกเว้น คนที่ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง หญิงที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไปเสี่ยงต่อการที่บุตรเกิดมา จะเกิดอาการดาวน์ซินโดรมซึ่งเกิดจากความผิดปกติของโครโมโซม และในหก ที่อายุต่ํากว่า 18 ปีมีโอกาสที่ทารกเกิดมาจะมีน้ําหนักตัวน้อยหรือตายขณะคลอดได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์ และควรอยู่ในความดูแลอย่างใกล้ ชิด เพื่อรักษาสุขภาพที่แข็งแรงของแม่และเด็กตลอดระยะของการตั้งครรภ์
  3. งานที่ทําอยู่มีอัตราเสี่ยงหรือเกี่ยวข้องกับสารเคมี สารตะกั่ว ซึ่งสิ่ง เหล่านี้มีผลทําให้โอกาสการตั้งครรภ์มีน้อยลงและอาจทําให้ทารกเสี่ยงต่อการ พิการหรือแท้งได้หากเลี่ยงได้ควรทํางานในที่ๆ ปลอดภัยก่อนเริ่มการตั้งครรภ์ หรือเลี่ยงสารเคมีเหล่านี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ และหากงานที่ทํานั้นต้องยก ของหนักควรเปลี่ยนงานใหม่
  4. การตั้งครรภ์นั้นควรงดสูบบุหรี่และเหล้า ทั้งนี้จะทําให้ภาวะการมี ลูกลดลงและยังมีผลต่อทารกในครรภ์อีกด้วย เนื่องจากบุหรี่จะทําให้ทารกรับ ออกซิเจนน้อยลง ทารกที่เกิดจากมารดาสูบบุหรี่มักจะคลอดก่อนกําหนดและ น้ําหนักตัวน้อยกว่าปกติการสูบบุหรี่ยังเพิ่มความเสี่ยงในการแท้ง ทารกพิการ ยิ่งสูบมาก ยิ่งมีอันตรายมากขึ้น หากไม่สามารถเลิกได้ควรสูบให้น้อยลง ทั้งนี้ การสูดดมควันบุหรี่ที่ผู้อื่นสูบนั้นมีผลต่อทารกในครรภ์อีกด้วย
  5. ควรงดกินยาระหว่างการตั้งครรภ์ หากต้องกินควรปรึกษาแพทย์ ก่อนทุกครั้ง หากมียาที่ต้องกินเป็นประจําหรือควบคุมโรคประจําตัว เช่น เบาหวานแพทย์จะปรับยาให้ในปริมาณที่เหมาะสม
  6. การใช้ยาเม็ดคุมกําเนิดนั้น หากยังใช้อยู่ควรหยุดใช้ยาคุม และ ควร ให้มีประจําเดือนอย่างน้อย 3 ครั้งก่อนการตั้งครรภ์ หากประจําเดือนมา ไม่สม่ําเสมอและตั้งครรภ์จะคํานวณการคลอดของบุตรในครรภ์ได้ยาก
  7. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เพื่อให้ลูกที่เกิดมามีสุขภาพร่างกาย ที่แข็งแรง และหมั่นกินผักและผลไม้เป็นประจํา

และการดูแลรักษาสุขภาพจิต สุขภาพทางจิตซึ่งคือเรื่องของความนึกคิด ความรู้สึก แล้วก็ควบคุมการดำนงชีพในทุกๆวันเป็นอีกสิ่งจำเป็น การรู้สึกดีและก็เห็นค่าของชีวิตตัวเองนั้นบอกถึงการมีสุขภาพที่เกี่ยวข้องทางจิตที่ดี เพราะเหตุว่าแม้ว่าจะกำเนิดความเศร้าใจ ไม่สบายใจ หรือเครียดได้ในบางครั้ง แต่ว่าก็ควรมีแนวทางกำจัดความรู้สึกให้หายไป คนที่มีความรู้สึกห่วยๆอย่างสม่ำเสมอจนถึงก่อกวนการใช้ชีวิตประจำวันนั้นควรจะคุยหารือกับหมอรวมทั้งรักษาให้หายซะก่อนที่จะเพียรพยายามมีครรภ์ เพื่อป้องกันอาการที่จะเกิดระหว่างตั้งครรภ์อย่างไม่พึ่งประสงค์ เนื่องจากว่าสุขภาพที่เกี่ยวข้องทางจิตจัดว่าสำคัญพอกับสุขภาพด้านร่างกายอย่างยิ่งจริงๆ

ที่มา

  • แม่มือใหม่ ใส่ใจเรื่องท้อง (ทรายแก้ว)
  • pobpad.com